50 Kaf Sûresi

38. ayeti dışında Mekke’de inmiştir; 45 ayettir. Bu sûre, adını 1. ayetinde geçen “Kaf” kelimesinden almaktadır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim “Kaf” Sûresi’ni farz ve nafile namazlarında okumayı âdet edinirse, Allah onun rızkını bollaştırır, amel defterini sağ eline verir ve onu kolay bir şekilde hesaba çeker.” (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu’l-A’mal’dan naklen.) Bu […]

51 Zâriyât Sûresi

Mekke’de inmiştir; 60 ayettir. Bu sûre 1. ayetinde “Zâriyat” kelimesi geçtiği için bu isimle anılır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledil miştir: “Kim Zariyat Sûresi’ni her gün veya her gece okursa, Allah onun yaşayışını düzeltir, ona bol rızık verir ve Allah’ın izniyle kıyamete kadar aydınlık verecek bir çırağla onun mezarını aydınlatır.” (bk. Sevabu’lA’mal.) Bu sure […]

52 Tûr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 49 ayettir. Birinci ayetinde geçen “Tûr” kelimesine binaen bu isimle anılmıştır. İmam Muhammed Bâkır ve Cafer Sadık (a.s)’ın şöyle dedikleri nakledilmiştir: “Kim et-Tûr Sûresini okursa Allah dünya ve ahiret iyiliğini bir arada ona verir.” Mahpus olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur. Yolculuğa çıkan bir kimse bu surenin kıraatına […]

53 Necm Sûresi

Mekke’de inmiştir İbn Abbas’a göre 32. ayeti Medine’de inmiştir. 62 ayettir. Bu sûre birinci ayetinde geçen yıldız anlamında “Necm” kelimesinden dolayı bu isimle adlanmıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her gün veya her gece Necm Sûresi’ni okumayı âdet edinirse, halkın arasında övgüyle yaşar, günahları bağışlanır ve Allah’ın izniyle insanlar arasında sevilen biri olur.” […]

54 Kamer Sûresi

Mekke’de inmiştir; 55 ayettir. Birinci ayeti ay anlamında “el-kamer” kelimesini içerdiği için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim İktarebetu’s-saae (Kamer) Sûresi’ni okursa, Allah onu cennet develerinden bir deveye bindiği hâlde mezarından çıkarır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure Cuma günü, Cuma vaktinde yazılır. Üstte taşınırsa halk arasında makbul, izzet ve hürmet sahibi olur. […]

55 Rahmân Sûresi

Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre sadece 29. ayeti Medine’de inmiştir. 78 ayettir. Bu sûre Yüce Allah’ın isim veya sıfatlarından olan “er-Rahmân” kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. İmam Musa Kâzım (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her şeyin bir gelini vardır. Kur’ân’ın gelini de Rahman Sûresi’dir.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu sûreyi okuma adabında, “Fe-bi-eyyi âlâi rebbikuma […]

56 Vâkıa Sûresi

Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre sadece 82. ayeti Medine’de inmiştir. 96 ayettir. Bu sûrenin ilk ayetinde “Vâkıa” kelimesi geçer ve bu isimle anılır. Resulullah (s.a.a)’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Vâkıa Sûresi’ni her gece okursa, asla çaresizlikle karşılaşmaz.” İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her cuma gecesi Vâkıa Sûresi’ni okursa, Allah onu sever ve bütün halka sevdirir; […]

57 Hadîd Sûresi

Medine’de inmiştir; 29 ayettir. Bu sûre 25. ayetinde demir anlamında “hadîd” kelimesini içerdiği için bu adla adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Hadid ve Mücadele sûrelerini bir farz namazında okumayı âdet edinirse, Allah ona, ölünceye kadar azap etmez, kendisi ve ailesi asla bir kötülüğe uğramaz ve bedeni her türlü afetten uzak olur.” (bk. […]

58 Mücâdele Sûresi

Medine’de inmiştir; 22 ayettir. Birinci ayetinde Evs b. Samit’in eşinin Resulullah (s.a.a) ile kocası hakkında mücadelesine (tartışmasına) işaret edildiği için bu sûreye Mücâdele adı verilmiştir. Bu sure bir hasta üzerine okunursa ağrıları teskin olur, rahat uyur. Bu sureyi gecede veya gündüzde okumaya devam eden kimse korkulan olaylardan emin ve muhafazada olur. Bir ambar ve mahzen […]

59 Haşr Sûresi

Medine’de inmiştir; 24 ayettir. Bu adı 2. ayetindeki “Haşr” kelimesinden alır. Resulullah (s.a.a)’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Haşr Sûresi’ni okursa, cennet, cehennem, Arş, kürsi, hicab, yedi kat gök, yedi kat yer, hava, rüzgâr, kuşlar, ağaçlar, dağlar, canlılar, güneş, ay, melekler, hepsi top yekûn ona rahmet ve mağfiret dilerler. Eğer o gün veya o gece ölürse, […]

60 Mümtehine Sûresi

Medine’de inmiştir; 13 ayettir. Bu sûre adını 10. ayetinde yer alan onları imtihan edin anlamında olan “femtehinûhunne” kelimesinden alır. “Mümtehine” sınanmış, imtihan edilmiş anlamındadır. İmam Zeynelabidin (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Mümtehine Sûresi’ni farz ve nafile namazlarında okursa, Allah onun kalbini iman için imtihan eder, gözünü aydınlatır, asla fakirliğe uğramaz ve Allah’ın izniyle kendisi ve […]

61 Saff Sûresi

Medine’de inmiştir; 14 ayettir. Bu sûre adını 4. ayetinde geçen “saflar halinde” anlamına gelen “Saffen” kelimesinden almaktadır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Saff Sûresi’ni okur ve onu okumayı farz ve nafile namazlarında âdet edinirse, Allah onu meleklerinin ve mürsel peygamberlerinin safında yerleştirir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yolculuk esnasında okunmaya devam edilirse, yolculuk […]

62 Cum’a Sûresi

Medine’de inmiştir; 11 ayettir. Bu sûre adını 9. ayetinde geçen “Cumua” kelimesinden alır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Şia olan mümine, cuma gecesi Cum’a ve Sebbih’isme Rebbike’l-a’lâ Sûrelerini, cuma günü ise öğle namazında Cuma ve Münafikun Sûrelerini okumak vaciptir. Eğer bu ameli yaparsa, sanki Resulullah (s.a.a)’in amelini yerine getirmiştir. Mükafatı da, Allah’ın cenneti ona […]

63 Münafıkûn Sûresi

Medine’de inmiştir; 11 ayettir. Bu sûre münafıklar hakkında indiği ve onların durumlarını açıkladığı için bu isimle anılmıştır. ayrıca, 1. ayetinde “Münafıkun” kelimesi de geçmektedir. Bu sure gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa hafifler ve izale olur. Karın ağrısına okunursa teskin ve izale eder Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Münafıklar sana geldiklerinde: “Senin kesinlikle Allah’ın […]

64 Teğâbun Sûresi

Medine’de inmiştir; Ama İbn Abbas’a göre son üç ayeti hariç Mekke’de inmiştir. 18 ayettir. Bu sûre adını 9. ayetinde geçen aldanma ve zarar anlamındaki “Teğâbun” kelimesinden almaktadır. Zalim bir sultandan veya bir kimseden korkan kişi bu sureyi okursa zulüm ve şerden emin olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp su içine konulur. Suyu bir yere […]

65 Talâk Sûresi

Medine’de inmiştir; 12 ayettir. Bu sûrenin ilk ayetleri talak (boşanma) hakkında olduğu için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti iyi sayın! Rabbiniz olan Allah’tan sakının! Onları evlerinden çıkarmayın; onlar da çıkmasınlar. Apaçık ve belgeli bir yüzsüzlük yapmaları durumu müstesna. İşte bunlar Allah’ın […]

66 Tahrîm Sûresi

Medine’de inmiştir; 12 ayettir. Bu sûre adını birinci ayetinde yer alan “tuharrimu” (haram ediyorsun) kelimesinden alır. Tahrîm “haram etmek” anlamındadır. Bu sure titreme illeti üzerine okunursa izale olur. Eğer zehirli hayvan ısırığına okunursa ağrısı hafifler. Uykusuzluk üzerine okunursa rahatça uyur. Çok borcu olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse bütün borçları ödenir. Hardal tanesi […]

67 Mülk Sûresi

Mekke’de inmiştir; 30 ayettir. Bu sûrenin Mülk Sûresi olarak adlandırılışı birinci ayetinde bu kelimenin yer aldığı içindir. Tabersi bu sûrenin diğer adının Münciye (kurtarıcı) olduğunu söylemiştir. Çünkü Ehl-i Beyt’ten gelen hadislere göre bu sûreyi okumak kişiyi kabir azabından kurtarır.” İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Mülk Sûresi kabir azabını önleyen sûredir. Kim geceleri onu okursa […]

68 Kalem Sûresi

Mekke’de inmiştir; 52 ayettir. Birinci ayetinde kaleme yemin edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sûreye “Nûn” Sûresi de denir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Nun ve’l-kalem sûresini farz veya nafile namazlarında okursa, Allah Teala onu fakirliğe duçar olmaktan güvende tutar ve kabir sıkmasından korur.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Nûn! […]

69 Hâkka Sûresi

Mekke’de nâzil olmuştur; 52 âyettir. Bu isimle anılışı bu kelimenin birinci ayetinde yer aldığı içindir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Hâkka Sûresi’ni farz ve nafile namazlarınızda çok okuyun; çünkü bu sûreyi farz ve nafile namazlarında okumak, imandan kaynaklanır. Bu sûreyi okuyanın, Allah’ı mülakat edinceye kadar imanı elinden alınmaz. Bu sure yazılıp hamile bir […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.