30 Rûm Sûresi

Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre 17. ayeti Medine’de inmiştir. 60 ayettir. Bu sûre, adını Romalılarla (Bizanslılarla) ilgili olan ikinci ayetinden almaktadır. Bu sûreyi okumanın fazileti Ankebut Sûresi’nde zikredildi. Bu sure kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulup hastalanması istenilen bir kimsenin hanesine konulur ya da gömülürse o hanede olan herkes hasta olur. O […]

31 Lokman Sûresi

Mekke’de inmiştir. İbn Abbas’a göre 27-29. ayetleri Medine’de inmiştir. 34 ayettir. Bu sûrenin 12-19 ayetlerinde Lokman ve oğluna verdiği öğütler anlatıldığı için bu adı almıştır. İmam Muahmmed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: Kim Lokman Sûre’sini gece okursa Allah, ona sabahlayıncaya kadar İblis ve ordusundan koruyacak melekleri görevli kılar ve kim gündüz okursa akşamlayıncaya kadar onu […]

32 Secde Sûresi

Mekke’de inmiştir; sadece 18-20. ayetleri Medine’de inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde müminlerin Allah’a secde ettikleri açıklandığı için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her cuma gecesi Secde Sûresi’ni okursa, Allah, onun kitabını sağ eline verir, yaptıklarından dolayı onu hesaba çekmez, Muhammed ve Ehl-i Beytinin dostlarından olur.” (bk. Mecmau’lBeyan. Bu sure yazılıp […]

33 Ahzâb Sûresi

Medine’de inmiştir; 73 ayettir. Bu sûre, adını düşman gruplarına ve ordularına işaret eden 20. ayetinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ahzab Sûresi’ni çok okursa, kıyamet günü Muhammed (s.a.a) ve onun zevcelerinin komşusu olur.” (bk. Mecmau’lBeyan Tefsiri.) Bu sure ceylan derisi üzerine veya bir kağıda yazılır. Kısmeti kapalı bir kimsenin ya da kızın […]

34 Sebe’ Sûresi

Mekke’de inmiştir. Ama bazılarına göre, 6. ayeti Medine’de inmiştir. 54 ayettir. 15-19. ayetlerinde, Yemen ülkesinde bulunan Sebe’ şehrine ait olaylardan bahsedildiği için bu adı almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim iki Hamd’ı, yani Sebe’ ve Fâtır Sûrelerini (Bu sûreler hamd ile başladığı için bunlara Sebe’ ve Fâtır Hamdı denir) geceleyin okursa, o gece […]

35 Fâtır Sûresi

Mekke’de inmiştir. Ama bazılarına göre 29. ve 32. ayetleri Medine’de inmiştir. 45 ayettir. Bu sûre, adını 1. ayetinde geçen Fâtır (Yaratan) kelimesinden almıştır. Bu sûreye, Melaike Sûresi de denir. Bu sûreyi okumanın fazileti ile ilgili hadis önceki sûrede aktarıldı. Bu sure bir sofraya yazılıp saklanır. İstenen bir kimseye o sofra konulursa yazı orada durdukça o […]

36 Yâ Sin Sûresi

Mekke’de inmiştir. Sadece bazı görüşlere göre 47. ayeti Mekke’de inmemiştir. 83 ayettir. Adını ilk ayetinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Her şeyin bir kalbi vardır Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim gündüz akşam olmadan bu sûreyi okursa o gün akşam oluncaya kadar korunmuşlardan rızıklanmışlardan olur. Kim de uyumadan önce geceleyin onu okursa Allah onu her […]

37 Sâffât Sûresi

Mekke’de inmiştir; 182 ayettir Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulur. Bu cam şişe de bir sandık içine konulursa o hanede cin görülmüşse çeker gider, uzaklaşır. Bu yazılan sandıkta durdukça hiç kimseye bir zarar veremez. Bir kağıt üzerine yazılıp titreme illetine yakalanan kimse bunun suyuyla gusül ederse bu illetlerden […]

38 Sâd Sûresi

Mekke’de inmiştir; 88 ayettir. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp cam bir kap içerisine konulur. Zulüm ve adaletsiz davranan bulunduğu mekana gömülürse üç gün geçmeden foyası meydana çıkar. Hor ve zelil olup işleyeceği işi işleyemez. Darlık ve sıkıntıya düşer, hastalıklara duçar olur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Sâd. Öğüt dolu Kur’an’a yemin olsun ki, […]

39 Zümer Sûresi

Mekke’de inmiştir; 75 ayettir. Bu sûre, adını 71 ve 73. ayetlerinde geçen “zümer” (bölükler) kelimesinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan nakledilen bir hadiste bu sûreyi okumanın hem dünya hayatında, hem de ahirette büyük mükâfatlara ulaşmaya vesile olacağı açıklanmıştır. Dünya mükâfatları arasında izzet ve heybet sahibi olmak, ahiret mükâfatları arasında da cehennem ateşinden korunmak zikredilmiştir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.