30 Rûm Sûresi

Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre 17. ayeti Medine’de inmiştir. 60 ayettir.
Bu sûre, adını Romalılarla (Bizanslılarla) ilgili olan ikinci ayetinden almaktadır. Bu sûreyi okumanın fazileti Ankebut Sûresi’nde zikredildi. Bu sure kağıt üzerine yazılır. Ağzı dar bir cam şişe içine konulup hastalanması istenilen bir kimsenin hanesine konulur ya da gömülürse o hanede olan herkes hasta olur. O haneye dışarından giren kimse dahi hasta olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp toprak bir kap içerisine konulur. Üzerine yağmur suyu konulup hastalanması istenilen düşmana içirilirse hastalığa duçar olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Elif, Lâm, Mîm.
 2. Yenilgiye uğratıldı Rûm.
 3. Yeryüzünün en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,
 4. Birkaç yıl içinde. Hüküm, önünde de sonunda da Allah’ındır. Onların galibiyet gününde müminler ferahlayacaklar,
 5. Allah’ın yardımıyla. Dilediğine yardım eder O! Azîz’dir, Rahîm’dir O.
   İmam Hasan Askerî (a.s)’a, bu ayet hakkında bir soru sorulduğu ve onun da şöyle dediği nakledilmiştir: “Yani, emretmeden önce de emir O’nundur, emrettikten sonra da emir O’nundur; dilediği şekilde hükmeder.” (bk. esSafî, el-Haraic’den naklen.)
 6. Allah’ın vaadi bu! Allah kendi vaadine ters düşmez. Ne var ki, insanların çokları bilmiyorlar.
 7. Onlar basit ve iğreti hayattan, bir dış görünüşü bilirler. Ama âhiretten tam bir gaflet içindedirler onlar!
 8. Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler! Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Şu da bir gerçek ki, insanlardan çokları Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr ediyorlar.
 9. Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık-seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar.
 10. Sonra o çirkinlik ve kötülük sergileyenlerin sonu, çirkinlik ve kötülüğün en beteri oldu. Çünkü Allah’ın ayetlerini yalanlamışlardı ve o ayetlerle alay ediyorlardı.
 11. Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çekip tekrar yaratır. En sonunda O’na döndürülürsünüz.
 12. Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar sus-pus olacaklardır.
 13. Allah’a ortak tuttukları arasından, kendileri için şefaatçılar çıkmayacaktır. Kendi yandaşlarına nankörlük etmektedir onlar.
 14. Saat gelip çattığı gün, o gün, hepsi birbirinden ayrılacaktır.
 15. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.
 16. İnkâr edip ayetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bulundurulurlar.
 17. O halde tespih Allah için. Akşama erdiğinizde de sabaha erdiğinizde de…
 18. Göklerde ve yerde hamt da O’na; gün sonunda da öğleye erdiğinizde de.
 19. Diriyi ölüden çıkarır O, ölüyü diriden çıkarır. Ölümünün ardından toprağa hayat verir. Siz de işte böyle çıkarılacaksınız.
 20. Onun ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz bir insan türü oldunuz, her tarafa yayılıyorsunuz.
 21. Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır.
 22. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun ayetlerindendir. Bunda, ilim sahipleri için elbette ibretler vardır.
 23. Gece ve gündüz uyumanız, onun lütfundan nasip aramanız da O’nun ayetlerindendir. Bunda, işitebilen bir toplum için elbette ibretler vardır.
 24. Yine O’nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere şimşeği gösteriyor; gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra toprağı onunla canlandırıyor. Bunda, aklını işleten bir topluluk için elbette mucizeler vardır.
 25. Göğün ve yerin O’nun emriyle ayakta durması da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağrıyla davet ettiğinde siz yerden hemen çıkacaksınız.
 26. Göklerde ve yerde kim varsa O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmektedir.
 27. Yaratmaya ilk başlayan O’dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O’nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en en yüce sıfatlar O’nundur. O’dur Azîz, O’dur Hakîm…
 28. Size öz benliklerinizden bir örnek verdi: Ellerinizin altında bulunanlarda, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle aynı haklara sahip, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz ortaklarınız var mı? İşte biz, aklını işletecek bir topluluk için ayetleri böyle açık açık sıralıyoruz.
 29. Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığına kim yol gösterecek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.
 30. O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.
   İmam Ca’fer Sadık (a.s)’dan rivayet edildiğine göre, ayette geçen “yaratış”tan maksat, Allah’ın insanları tevhit üzere yaratmış olduğudur. (bk. el-Burhan.)
 31. O’a yönelmiş kişiler olarak O’ndan sakının! Namazı yerine getirin ve sakın şirke sapanlardan olmayın;
 32. Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.
 33. İnsanlara bir zorluk dokunduğunda, Rablerine yönelerek O’na yakarırlar. Sonra onlara bir rahmet tattırınca bakarsın ki, içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyor.
 34. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler diye. Haydi, yararlanın! Yakında bileceksiniz…
 35. Yoksa onlara kesin bir kanıt mı indirdik de onlara Allah’a ortak koşmalarını söylüyor!
 36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda, onunla ferahlar, şımarırlar. Kendi ellerinin hazırladıkları yüzünden kendilerine bir kötülük gelip çatsa, hemencecik ümitsizliğe düşerler.
 37. Görmediler mi Allah, dilediğine rızkı genişçe veriyor, dilediğine kısıyor. İnanan bir topluluk için bunda elbette ibretler vardır.
 38. O halde, akrabaya hakkını ver. Yoksula, yolda kalmışa da. Allah’ın yüzünü isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte böyleleridir, kurtuluşa erenler.
 39. İnsanların malları içinde artsın diye riba olarak verdiğiniz, Allah katında artmaz. Allah’ın yüzünü isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onu verenler kat kat artıranların ta kendileridir.
 40. Allah’tır ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra sizi öldürüyor, sonra diriltiyor. Peki, ortak koştuklarınızdan biri var mı, bunlardan birşeyi yapabilecek! Yücedir, arınmıştır onların ortak koştukarından O.
 41. İnsanların ellerinin kazanmış oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı. Allah onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler.
   İmam Cafer Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Nimetleri değiştiren günahlar, başkalarının hakkına tecavüz etmektir. Pişmanlık meydana getiren günah, adam öldürmektir. Bedbahtlıklara yol açan günah, zulümdür. Perdeleri yırtan günah, içki içmektir. Rızkı önleyen günah, riyadır. Ölümü çabuklaştıran günah, akrabalarla iyi ilişkiyi kesmektir. Duayı geriye çeviren ve havayı karartan günah, baba ve anneye karşı gelmektir.” (bk. el-Burhan Tefsiri, el-Kâfî’den naklen.)
 42. De ki: “Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Onların çoğu şirke sapan insanlardı.”
 43. Allah tarafından ertelenmesi söz konusu olmayan bir günden önce, yüzünü güçlü ve eskimez dine döndür! O gün herkes bölük bölük ayrılacaktır.
 44. Kim küfre saparsa inkârı kendisi aleyhinedir. Barışa ve hayra yönelik bir iş yapanlarsa, kendi benlikleri için yer hazırlarlar.
 45. Çünkü Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, öz lütfundan ödüllendirecektir. O, nankörlükleri sevmez.
 46. O’nun ayetlerindendir ki, size rahmetinden tattırsın; gemiler, buyruğu ile akıp gitsin. Lütfundan nasip arayasınız ve şükredebilesiniz diye, rüzgârları müjdeciler olarak gönderir.
 47. Yemin olsun biz, senden önce de resulleri toplumlarına gönderdik, onlara açık kanıtlar getirdiler. Nihayet, günah işleyenlerden öc aldık. İnananlara yardım etmek bizim üzerimizde bir haktı.
   Allah’ın suçlulardan intikam alması ve müminlere yardım etmesi, çeşitli şekillerde tezahür eder. Kâfirlerin müminlerle savaşta yenik düşmeleri, zalimlerin birbirlerine musallat olması ve aralarında ihtilafın oluşması veya hidayetten mahrum kalmaları vb. şekillerde olabilir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Allah’ın mümine yardımı olarak, düşmanının Allah’a isyanla uğraştığını görmesi yeter.” (bk. es-Safî, el-Fakih’ten naklen.)
 48. O Allah’tır ki, rüzgârları gönderir de onlar, bulutu savurur. Sonra Allah o bulutu gökte dilediği gibi yayıp döşer, onu parça parça eder. Nihayet sen onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Sonra onu kullarından dilediğine ulaştırdığında onlar, müjde almış gibi sevinirler.
 49. Oysaki onlar, yağmur kendilerine indirilmeden önce iyice suskun ve ümitsiz idiler.
 50. Artık Allah’ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü ardından! İşte bu Muhyî, ölüleri elbette diriltir. O, herşeye Kadîr’dir.
 51. Yemin olsun, bir rüzgâr göndersek de o yeri sararmış görseler, arkasından hiç şaşmadan nankörlük etmeye başlarlar.
 52. Artık sen, ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri takdirde sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.
 53. Ve sen körleri de sapıklıklarından aydınlığa çıkaramazsın. Sen ancak, ayetlerimize iman edenlere dinletirsin de onlar müslümanlar haline geliverirler.
 54. Allah O’dur ki, sizi bir güçsüzlükten yarattı. Sonra o güçsüzlüğün arkasından bir kuvvet oluşturdu. Sonra o kuvvetin arkasından bir güçsüzlük ve ihtiyarlığa vücut verdi. Dilediğini yaratır. Alîm’dir O, Kadîr’dir.
 55. Saat gelip kıyamet koptuğu gün, günahkârlar dünyada bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. Onlar işte böyle çevriliyorlardı.
 56. İlim ve iman verilenler ise şöyle dediler: “Yemin olsun, siz, Allah’ın Kitabı gereğince yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu, yeniden dirilme günüdür. Fakat siz daha önceden bilmiyordunuz.”
 57. Zulmetmiş olanlara, özür bildirmeleri o gün yarar sağlamayacak. Onlardan Allah’ı hoşnut etmeleri de istenmez.
 58. Yemin olsun ki, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü örneği verdik. Sen onlara bir ayet getirsen, gerçeği inkâr edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: “Siz, eskiyi hükümsüz kılanlardan başkası değilsiniz.”
 59. İlimden nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah işte böyle mühür basıyor.
 60. O halde, sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah’ın vaadi haktır. İmanı kemale ermemişler seni hafifliğe sevk etmesinler.
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.