Ahiret

Ahiret veya Ahret (Arapça: الآخِرة), Kur’an-ı Kerim, sünnet ve İslam kültüründe bir terim olarak kullanılmıştır ve ahiretten maksat, yaşadığımız bu dünya karşısında “başka bir âlem ve dünyadır”. Ahiret, ölümden sonra gidileceğine inanılan sonsuz yaşam alemidir. Birçok dinde ahiretin ortak noktası, iyilerin gideceği bir cennet ve kötülerin gideceği bir cehennem’in bulunmasıdır. Bütün insanlar, bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette (diğer dünyada),ödül(mükāfat) ve ceza olarak alacaklardır. Sözlük […]

Hadis

Hadis (Arapça: الحدیث), İslam kültürü ve dini ilimlerde Hz. Peygamber (s.a.a) ve diğer Masumlardan (a.s) nakledilen sözler veya davranış ve üsluplarına işaret eden bir terimdir. Kuran’ın yanı sıra hadis, İslam’ın on dört yüzyıllık tarihinde şeriatın açıklanması hususunda kilit bir role sahiptir. Hadis ilimlerinde senet (kaynak) ve içerik olmak üzere, iki ana temaya dikkat edilir. Senet ile ilişkili şeyler “Rivayetu’l Hadis” ve hadisin içeriğine […]

On Dört Masum

On Dört Masum (Arapça: المعصومون الأربعة عشر), Şiilerin Kur’an ve hadis öğretilerine dayanarak, her türlü günah ve hatadan korunmuş Hz. Resulü Kibriya Efendimiz ve onun Ehlibeytinden olan on üç kişinin, yani kızı Hz. Fatıma ve On İki İmamlar için kullandıkları bir terimdir. Günah ve hatadan korunmuş olma sıfatına Arapçada ismet ve bu sıfata sahip olanlara da masum denmektedir. Bu inancın temel dayanağı “Tathir ayeti”, “Ulu’l-Emr ayeti”, “Sakaleyn hadisi” ve bunun gibi çok sayıda ayeti kerime ve hadisi şeriflerdir. Masum […]

Teyemmüm

Teyemmüm (Arapça: تَیَمُّم), suyun bulunmaması veya zorunluluk nedeniyle kullanılamaması durumunda abdest veya gusül yerine yapılan bir ibadettir. Teyemmümün aşamaları şu şekildedir: önce iki elin avuç içi toprağa vurulur ve sonra eller alına ve ellerin üstüne çekilir. Teyemmüm kendi şartlarıyla abdest ve gusül gibidir ve onlardan kaynaklanan taharetle bir farkı yoktur. Teyemmüme “Taharetün türabiye” de denilir. Kur’an, iki ayette teyemmümün niteliğinden bahsetmiş, 220 hadisle de teyemmümün ayrıntıları ele alınmıştır. Kur’an […]

Taharet

Taharet (Arapça: طهارة‎), fıkhi ve İslami bir terimdir. Abdest, gusül ve teyemmüm gibi bazı şer’i eylemlerin sonucunda elde edilir. Ayrıca Şia fıkhında adına “Mutahhirat” veya temizleyiciler denen necis şeylerin giderilmesinde de kullanılır. Necasetten taharet namaz gibi bazı ibadetlerin sahih olma şartlarından biridir.  Zahiri taharet, elbise ve vücudun necasetten temiz olması, batini taharet abdest, gusül veya teyemmüm ile elde edilen temizlik ve nuranilik; ahlaki taharet ise ruhun şirk ve günah kirlerinden […]

Abdest

Abdest (Arapça: الوضوء)İslam şeriatında açıklandığı gibi, yüz ve ellerin yıkanarak baş ve ayakların mesh edilmesidir. Abdest, normalde müstehap bir ameldir; ancak namaz ve tavaf gibi bazı ibadetler için farzolmaktadır. Bazı durumlarda abdest yerine gusül veya teyemmüm alınmaktadır. Abdest üç şekildedir: Tertibi,irtimasi ve cebire. Kur’an-ı Kerim abdest ayetinde abdestin ayrıntısını, hadisler ise önem ve kısımlarını açıklamıştır. Hadisler ve ahlak üstatları,sürekli olarak abdestli ve taharetli olmayı tavsiye etmişlerdir. Abdest Nedir Abdest/Vuzu, sözlükte “v-z-e” kökünden […]

Gusül

Gusül (Arapça: الغُسل), İslam şeriatının belirlediği şekilde tüm bedenin tamamen yıkanmasıdır. Gusül, dini bir gerekliliktir. Gusül farz ve müstahap olmak üzere iki çeşittir. Farz gusüller: cenabet, meyyit, ölüye dokunma ve kadınlara mahsus olan üç (hayız (regl), istihaze ve nifas (lohusa)) gusül. Müstahap gusüller ise çok fazladır. Örneğin, Cuma guslü, ziyaret guslü, Kurban, fıtır ve Gadir bayramı gusülleri… Tüm gusülleri tertibi ve irtimasi olarak almak mümkündür. Tertibi gusülde kullanılan su miktarının üç litreden çok olmaması iyidir. Cenabet guslü ile namaz kılınabilir ve abdest almaya ihtiyaç yoktur. Ancak diğer gusüller hakkında […]

Fıkıh

Fıkıh (Arapça: فقه), ameli hükümleri ya da insanın dini tekliflerini elde etmede yararlanılan İslami bir bilimdir. Fakihler fıkıh hakkında çok farklı tanımlar yapmışlardır. Fıkıh hükümleri, istidlal ve dört İslami kaynağın incelenmesi ile elde edilir. Bu dört kaynak: Kur’an, sünnet, icma ve akıldır. Fıkıh, Şia ve Ehli sünnet arasında İslam’ın başlangıcından itibaren farklı dönemleri geride bırakmıştır. Hz. Resulullah’ın (s.a.a) yaşadığı dönem olan teşrii dönem, fıkıh açısından bu iki mezhebin ortak dönemleridir. […]

Tevhid

Tevhit (Arapça: التوحيد), Allah’ı bir ve tek bilmek anlamında İslam’ın en temel ve en önemli ilkesi (ilke olarak kabul etmek,benimsemek)dir. İslam Peygamberinin (s.a.a) insanlar için tebliğ ettiği ilk şey “la ilahe illallah” cümlesiyle ibraz ettiği Allah’ın birliğine davetti. İslam’ın tüm inanç, ahlak ve fıkıh öğretilerinin tamamı tevhide dönmektedir. Müslümanlar her gün ezan ve namazda Allah’ın vahdaniyetine tanıklık etmektedirler. Nazari tevhitte tevhide inanç, Allah’ın tüm yücelik ve […]

İslam

İslam (Arapça: الاسلام), kendisinden sonra hiç bir dinin gelmediği İbrahimi ve ilahi dinlerin en sonuncusudur. Bu dinin başlangıcı ve Allah tarafından ilk indirilişi, Arabistan yarımadasında bulunan Mekke şehrinde, 610 miladi yılında gerçekleşmiştir. Bu dini getiren zat, Hz. Muhammed’dir (s.a.a) Bu nedenle peygamberlerin sonuncusu anlamında «Hatemu’l-Enbiya» lakabıyla lakaplanmıştır. İslam dininin mukaddes ve semavi kitabı, Kuran-ı Kerimdir Müslümanların kıblesi, Mekke şehrinde bulunan Kâbe evidir. İslam dininin günden güne yayılması, İslâm peygamberinin (s.a.a) Medine’ye hicreti ile […]

Kıyamet

Kıyamet (Arapça: القيامة), tüm insanların dünyada yaptıkları işlerin hesabını vermek için bir araya toplandığı günün adıdır. Ayet ve rivayetlerde bin veya elli bin yıl içinde gerçekleşeceği belirtilen kıyametten önce adına “Eşratu’s Saat” denilen bazı olaylar gerçekleşecektir. Bunlardan bazıları şunlardır: Dağların paramparça olması, güneş, ay ve yıldızların karanlık olması, gökyüzünün açılıp yarılması, şiddetli depremlerin olması. Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah […]

Şehadet

Şehadet (Arapça: الشهادة), cihatla bir bütün olan bu terim Allah yolunda ölmek anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim bu öğretiden defalarca bahsetmiştir. Kur’an ayetlerine göre, Allah yolunda ölmüş kişi şehit ve diridir; onu ölü olarak adlandırmak doğru değildir. İslami hadislerde şehadet en üstün ibadetlerden sayılmıştır. Kerbela Vakıası ve İmam Hüseyin’in (a.s) şehadeti, Şiaların nezdinde şehadet makamını daha da güçlendirmiştir. Çok sayıda Şia, Hz. Fatıma’nın (s.a) şehit olduğuna inanmakta ve nakledilen bazı hadislere göre tüm Masum İmamlar (a.s) şehit olmuşlardır. […]

Vahiy

Vahiy (Arapça: وحی), İlahi bir mesajın Peygambere aktarıldığı, peygamberle gayb âlemi arasındaki ruhsal bir bağlantı ve ilişkidir. Bu irtibatta bazen vasıta bulunmakta ve bazen de hiçbir vasıta olmadan ilahi mesaj Peygambere aktarılmaktadır. Kelam ilmi terminolojisinde kendisine “Teşrii Vahiy” ve “Risali Vahiy” denilen bu aktarım peygamberlere mahsustur. İlham ve tehdisten (meleklerin tarafa gözükmeden onunla konuşması) farklıdır. Çağımızda bu […]

Namaz

Namaz (Arapça: صَلاة, Farsça: نماز), Müslümanların en önemli ibadetidir. Kur’an ve hadislerde namaz için en yüce ifadeler kullanılmış ve namazın önemi vurgulanmıştır. Örneğin: Dinin direği, ruhun miracı, ruhu yıkayan, günahlardan uzaklaştıran, küfür ve iman arasındaki mesafe, kıyamette sorulacak ilk soru, amellerin kabul edilme şartı, kibir ve gururun kırıcısı…vb. Namaz hicretten önce Hz. Resulü Kibriya Efendimize (s.a.a) farz olmuştur. Müslümanlar ilk olarak Beytü’l Mukaddes’e ve hicretin ikinci yılından itibaren ise Mekke-i Muazzama’daki Kâbe’ye doğru namaz kılmaya başladılar. Namaz manevi […]

Ayet

Ayet (Arapça: آیة), Kur’an-ı Kerim’i oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kendisine has bir şekilde birbirinden ayrılmış ve Kur’an surelerini oluşturmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’de “ayet” kelimesi bu anlamda kullanılmış ve Kur’an ayetlerinin “beyyinat” (açık alâmet, delil, ibret, işaret, aşikâr ve vazıh) olduğu belirtilmiştir. Ulum-u Kur’an] araştırmacıları Kur’an ayetleri hakkında çeşitli bahislerde bulunmuşlardır. Onlardan bazıları şunlardan ibarettir: “Ayetlerin sayısı, ayetlerin tevkifi olması, Kur’an ayetleri […]

Cebrâîl

Cebrâil veya hristiyanlarca kullanılan ismiyle Gabriel (Arapça: جبرائيل Cibrâ’îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: ‘גַּבְרִיאֵל’) (Tanrı’nın cebr-i gücü) , İbrahimî dinlerde Tanrı’nın vahiylerini peygamberlere ulaştıran melektir. İslam’da Cebrail İslam’a göre peygamberlere vahiy getirmek, Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazîfeli melektir. Cebrâil’in ismi Kur’ân’da ayrıca Cibrîl, Rûh-ul-Emîn ve Ruhu’l-Kudüs diye de zikredilmektedir. Cebrâil kelimesi lügatta “Allah’ın kulu” mânâsındadır. Cebrâil’e ayrıca Nâmûs-ı Ekber de denilmiştir. Cebrâil, Muhammed’e Mekke yakınındaki Nur Dağı’nda ibâdet […]

Nübüvvet

Nübüvvet (Arapça: النبوة), insanların hidayeti için Allah tarafından görevlendirilen haberci ve elçi anlamına gelir. Yaratılışın hedefine ulaşması ve insanın istenilen noktaya ulaşması için peygamberlerin gönderilmesi zorunludur. Peygamberlerin en önemli özelliği vahiy, mucize ve ismet sıfatına sahip olmalarıdır. Nübüvvet öğretileri dinin ilke ve usullerinden sayılmaktadır ve Müslüman olmak için ona inanmak şarttır. Kur’an ve nebevi sünnette isimleri belirtilen peygamberler ile İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) bu […]

Sahabe

Sahabe veya çoğulu Ashab (Arapça: الصحابة), Hz. Resulü Kibriya Efendimiz’le görüşüp ömrünün sonuna kadar ona imanında sabit kalanlar için kullanılan bir terimdir. Kadınlar için “sahabiyat” tabiri kullanılır. Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) ömrünün sonlarında sahabe sayısının 100 binin üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Ehlisünnet’in görüşüne göre sahabelerin tümü adildir ve adalete aykırı bir şey onlarda gözlemlenirse, bu onların adil olmadıklarının değil, içtihatta hata yaptıklarının göstergesidir! Şia perspektifinde Sahabelerin diğer Müslümanlardan hiçbir farkı […]

Günah

Günah (Arapça: ذنب), dinî terminolojide Allah’a itaatsizlik ve Allah’ın yasakladığı bir şeyi yapmak veya Allah’ın yapılmasını istediği bir şeyi yapmamak anlamındadır. Günah, adam öldürmek gibi ameli, gıybet ve dedikodu yapmak gibi sözel ve şirk gibi düşünce bazlı olabilir. Kur’an-ı Kerim ve Masumların (a.s) rivayetlerinde değinildiği gibi, günah çeşitli kısımlara ayrılabilir. Örneğin kebire (büyük) ve küçük günahlar gibi. İnkâr, Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek, bir mümini bilerek öldürmek, iffetli […]

İmamet

İmamet (Arapça: الإمامة), Şia açısından Allah’ın seçimi ile Hz. Resulullah’ın (s.a.a) ardılı(sonradan geçen) olarak, İslam toplumunun din ve dünya işlerindeki liderlik makamıdır. Bu öğreti, Şia’nın mezhep asıllarından, Şia ve Sünniler arasındaki en önemli temel farklardandır. İmamet Şia nezdinde o kadar önemlidir ki, bundan dolayı Şia mezhebine “İmamiye” de denmektedir. Şia inançlarına göre, Hz. Resul-ü Kibriya Efendimiz (s.a.a) nübüvvetinin başından itibaren kendi halifesi ve Müslümanların kendisinden sonraki imamını tanıtmıştır. […]

Hakkımda

İstanbul’ da doğdum. İlk ve Orta öğretimi burada tamamladım. Eğitim kariyerimi de yine tam burada sonlandırdım. Yozlaşmış düzenin dayatma ve aldatmalarından uzak kalmak için kendime seçtiğim yol budur. Buna rağmen kendimi eğittim ve kod geliştiricisi olma yolunda bir adım attım. Çaba benden, takdir ise Allah’ tan dır. Nereliyim? – Aslen Tuncelli olmakla birlikte, atalarımın göç […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.