İmamlar

Şia İmamları (Arapça: امامان شیعه), Allah Teala tarafından Hz. Resulullah’ın ailesinden belirlediği on iki kişi, Şia öğretilerine göre Hz. Resulullah’tan sonraki İslam toplumunun liderleri ve yöneticileridir. İlk imam, Hz. İmam Ali, diğer imamlar ise Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Hüseyin‘dir. Daha sonraki İmamlar Hz. İmam Hüseyin’in soyundan gelen 9 imamdır. Şia öğretilerine göre, İmamlar (a.s) Allah tarafından imamete mensup olunmuş ve ilahî […]

Hz. Fatıma Zehra (s.a)

Hz. Fatıma Zehra (s.a) (Arapça: فاطمة الزهراء) (Hicretten önce 8 veya 13, Mekke/Hicri 11, Medine) babası İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma (s.a), Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasan (a.s) ile Hz. Hüseyin‘nin (a.s) annesidir. Hz. Fatıma (s.a) şia inancına göre Ehl-i Aba (Ashab-ı Kisa) ve On Dört Masum‘dandır.Hz. Fatıma (s.a) mübahele olayında Hz. Peygamber’in (s.a.a) yanında olan tek kadın […]

Hz. Muhammed (salallahu aleyhi ve alihi)

Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Haşim (Arapça: محمد بن‌ عبد اللّه بن‌ عبد المطّلب بن‌ هاشم) (Fil Yılı/570 m. Mekke – Hicri 11/632 m. Medine) İslam dininin Peygamberidir. Ulü’l Azm peygamberlerinden olan Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a), Allah’ın yeryüzündeki son elçisidir ve Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.a) en önemli mucizesidir. Hz. Muhammed (s.a.a), Müşrik Arabistan toplumda dünyaya gelmesine rağmen, yaşamı boyunca putlara tapmamış ve […]

Hz. Hatice (s.a)

Hatice binti Hüveylid veya Haticetü’l Kübra (Arapça: خَدِيجَةُ بِنْتِ خُوَيْلِدٌ); Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) ilk eşi ve ilk Müslüman olan hanımdır. “Ümmü’l Müminin” diye meşhurdur. Kendisi Kureyş eşraflarından olan Hüveylid b. Esed b. Abduluzza b. Kusay’ın kızıdır. Annesi Amir b. Lüey’in evlatlarından Fatıma binti Zaide’dir. Cahiliyet döneminde kendisine “Tahire” denmekteydi. Peygamber Efendimiz (s.a.a) ona “Kübra” lakabını takmıştır. Hz. Hatice (s.a) Bi’setten önce Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) […]

Beni Haşim

Haşim oğulları veya Haşimiler (Arapça: بنی‌ هاشم), Haşim (Amr) bin Abdumenaf bin Kusay bin Kilab’a mensup Kureyş kabilelerinin en meşhur kollarındandır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) bu kabiledendir. Haşim oğulları kabilesi İslam’dan önce Arapların en ünlü ve meşhur kabilelerinden biriydi. İslam’ın zuhuru zamanında, Ebu Talib’in liderliğindeki Haşim oğulları Hz. Resulullah’ı (s.a.a) çok fazla himaye ettiler. Ehlibeyt İmamlarının (a.s) zamanında da İmamları (a.s) birçok alanda desteklediler. […]

Ebu Talib

Ebu Talib (Arapça: ابو طالب) olarak bilinen Abdümenaf b. Abdülmuttalip b. Haşim el-Kureyşî el-Haşimî Mekke büyüklerinden olup, Ben-i Haşim kolundandır. Hz. Ali’nin (a.s) babası ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed ibn-i Abdullah’ın (s.a.a) amcasıdır. Ebu Talib divanında, onun Müslüman olduğunu ve İslam Peygamberine (s.a.a) olan imanını gösteren birçok beyitler bulunmaktadır. Bu şiirlerin mecmuasının (şiirlerden oluşan derleme kitaplar) mana bakımından anlattıkları mütevâtir olarak bilinmektedir. Zira herkes Hz. […]

Hz. Ali (aleyhi selam)

Ali bin Ebi Talip (Arapça: علي بن أبي طالب) (Hicretten önce 23, Hicrî Kameri 40), Şiaların birinci imamı, sahabe, rivayet eden, vahiy katibi olan İmam Ali (a.s), Ehlisünnet nezdinde Hulefa-i Raşidin’in (dört büyük halife) dördüncüsüdür.Babası Ebutalib, ve annesi fatime binti Esed’dir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah’ın (s.a.a) amcasının oğlu, damadı, Hz. Fatıma’nın (s.a) eşi, Şiaların on bir İmam’ının (a.s) ced ve babalarıdır.Şia […]

İmam Hasan (a.s)

Hasan bin Ali bin Ebi Talip (Arapça: الحسن بن علي بن أﺑﻲ طالب) (Hicri 3, Medine/Hicri 50, Medine) Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (s.a) büyük oğlu, Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ilk erkek torunu, on iki imam’ın ikincisi ve Ehlibeyt’ten olan dördüncü masumdur. Künyesi Ebu Muhammed’dir. Hz. Peygamber (s.a.a) efendimiz kendisini Seyyid (Efendi) olarak adlandırmıştır. İmam Hasan (a.s) ömrünün yedi yılını dedesi Hz. Resulullah’la (s.a.a) birlikte geçirmiştir. Şii ve Sünni kaynaklarda […]

İmam Hüseyin (aleyhi selam)

Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip (Arapça: الحسين بن علي بن أبي طالب); Şaban Hicri 4/Miladi 626 Medine’de dünyaya gelmiş ve 10 Muharrem Hicrî 61/Milâdi 10 Ekim 680, Kerbela’da şehit olmuştur. Hz. Muhammed’in (s.a.a) torunudur. İmam Ali ve Hz. Fatıma’nın (a.s) ikinci oğludur. Kisa Ashabının beşincisi, On İki İmamın üçüncüsüdür. Ebu Abdullah künyesi ile meşhurdur.  Şia ve Sünni tarihçilerin nakillerine göre; Hz. Peygamberimiz (s.a.a) İmam Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde onun şehit olacağını bildirmiş ve Araplar […]

Ehlibeyt

Ehlibeyt (Arapça: أهل البيت); Hz. Peygamber’in (s.a.a) hanedanı manasında ve hazretin tathir ve meveddet ayetlerinde işaret edilen birkaç yakın akrabası için kullanılan özel bir unvandır. Bu kimseler, İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma Zehra (s.a), İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s) ve onun neslinden olan dokuz masum imam (a.s) dır. Şiaya göre Ehlibeyt, ismet makamına sahiptir. Takva ve ilahi kimlik (doğrulama, teyit) yönünden diğer üstünlükleri vardır. Onlara muhabbet ve meveddet Müslümanlara farzdır. Şia öğretilere göre, Müslümanların velayet ve önderliği Ehlibeyt’e (a.s) aittir. Ayrıca Müslümanlar […]

İmam Seccad (a.s)

İmam Seccad, İmam Zeynelabidin ve Ali bin Hüseyin Zeynelabidin (Arapça: الإمام علي بن الحسين) diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip, On İki İmam’ın dördüncüsüdür. İmamet süresi 34 yıldır. Kerbela vakıasındabulunduğu gibi Harre vakıası, Tevvabin Hareketi ve Muhtar’ın kıyamına şahit olmuştur. Sahife-i Seccadiye ve Risele-i Hukuk onun eserlerindendir. Velid b. Abdülmelik’in emri ile zehirletilerek şehit edilmiştir. Kabr-i şerifleri değerli amcası İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) yanında Cennetü’l Baki’dedir. Zühri şöyle demektedir: “Ondan […]

İmam Muhammed Bakır (a.s)

İmam Bâkır diye meşhur olan Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib (Arapça: الإمام الباقر عليه السلام), Şiaların beşinci İmamıdır. İmamet süresi 19 yıldır. Küçük yaşta Kerbela vakıasına tanık olmuştur. İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) zamanında tarihî koşulların münasip olmasından dolayı İmam (a.s) büyük bir ilmî hareket başlatmış ve daha sonra İmam Cafer Sadık (a.s) zamanında bu hareket doruk noktasına çıkmıştır. İlim, züht, azamet ve […]

İmam Cafer Sadık (a.s)

İmam Cafer Sadık diye meşhur olan Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin (Arapça: الإمام الصادق عليه السلام) (Medine, h. 83/Medine, h. 148), On İki İmam’ın (a.s) altıncısıdır. 65 yaşında iken şehit oldu; babası İmam Muhammed Bakır (a.s), dedeleri İmam Seccad (a.s) ve İmam Hasan’ın (a.s) yanında Cennetü’l Baki mezarlığında defnedildi. Annesi Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir’in kızı Ümmü Ferve’dir. İmameti 34 yıl sürmüştür. Künyesi Ebu Abdullah’tır ve Caferi mezhebi ona […]

İmam Musa Kazım (a.s)

İmam Kâzım diye ünlenen Musa bin Cafer veya İmam Musa Kazım (Arapça: الإمام موسى الكاظم),(Safer 7, H.128, Medine- Recep 25, 183 H. Bağdat) On İki İmam’ın yedincisidir. İmam Kâzım (a.s) Ebva’da (Mekke ve Medine arasında) bir yerde dünyaya geldi. Değerli babası İmam Cafer Sadık’ın (a.s) şehadetinin ardından imamet makamına erişti. İmameti hicri 148 yılından 183 yılına kadar yani 35 yıl sürdü. Hicretin 183. yılında Recep ayının yirmi beşinde Bağdat’ta Sindi b. Şahik […]

İmam Rıza (a.s)

Ebü’l-Hasan Ali bin Musa er-Rıza (Arapça: الإمام الرضا عليه السلام) (h. 148-203), İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak anılmaktadır. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.Medine’de dünyaya gelmesine rağmen Abbasi halifesi Me’mun onu zorla Horasan’a getirtmiş ve ona […]

İmam Muhammed Cevad (a.s)

İmam Cevad diye meşhur olan Muhammed bin Ali bin Musa (Arapça: محمد بن علي بن موسی), Şiaların dokuzuncu imamı ve İmam Rıza (a.s) oğludur. Hicretin 195. yılında Recep ayında Medine’de dünyaya geldi. İmam Cevad (a.s) 25 yaşındayken Abbasi halifesi Mu’tasım tarafından şehit ettirildi ve dedesi İmam Musa b. Cafer’in (a.s) Kazımeyn’deki türbesinde toprağa verildi. İmam Rıza (a.s), oğlu İmam Cevad (a.s) dünyaya geldiğinde doğumunun Şialar için çok hayırlı ve bereketli […]

İmam Hadi (a.s)

İmam Ali Naki veya İmam Hadi diye meşhur olan Ali bin Muhammed bin Ali bin Musa (Arapça: ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن موسی), İmam Cevad’ın (a.s) oğlu ve Şiaların onuncu imamıdır. Hicri kameri 220 yılından 254 yılına kadar, 34 yıl boyunca Şiaların imamet görevini üstlenmiştir. İmametinin çoğunluğunu Samarra’da, egemen hükumetin doğrudan kontrolü altında geçirdi. Abbasi halifelerinden bir kaçı ile aynı dönemde yaşamıştır. Onlardan en önemlileri Mütevekkil’dir. […]

İmam Hasan Askeri (a.s)

İmam Hasan Askeri (232-260 h.k.) (Arapça: الإمام الحسن العسكري), Hz. Muhammed’in soyundan gelen On İki İmam’ın on birincisidir. Babası İmam Hadi’nin şehadetinden sonra hicri 254’te imamet makamına ulaştı. Hz. Peygamberimizin (s.a.a) müjdelediği, bütün ilahi dinlerde vaat edilmiş, gelişi ile dünyayı adaletle dolduracak ve evrensel ilahi hükumeti kuracak olan İmam Mehdi’nin (a.s) babasıdır. İmam Hasan b. Ali (a.s.) ve babası İmam Ali b. Muhammed (a.s.) Abbasiler tarafından Samerra’da askeri ordu […]

İmam Mehdi (a.s)

İmam Mehdi (Arapça: الإمام المهدي), İmam Zaman ve Hüccet İbni’l-Hasan diye meşhur olan Muhammed b. Hasan , Hz. İmam Hasan Askeri’nin (a.s) tek oğludur ve on iki imamın sonuncusudur. İsmi ve künyesi Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) ismi ve künyesi ile aynıdır. Hicretin 255. yılında Şaban ayının on beşinde dünyaya geldi. Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve önceki İmamlar, Hz. Mehdi’nin (a.f) geleceğini müjdelediği için onunla çağdaş olan hükumet, onu […]

Selman-ı Farisi

Selman-ı Farisi (Arapça: سلمان الفارسي), Allah’ın rahmeti bereketleri ve selamı ona ve pak ehline olsun. Resulullahın ünlü sahabelerinden ve imam Ali’nin yakın yârenlerindendir. Asıl adı “Ruzbeh b. Huşfudan b. Mürselan b. Yehbuzan” iken Müslüman olduktan sonra kendini “Selman İbn-i İslam (İslam’ın oğlu Selman)” diye tanıtmıştır. “Selmanu’l Hayr, Selman-ı Pak veya Selman-ı Hekim” diye de anılmıştır. […]

Mikdad bin Amr

Mikdad b. Esved diye meşhur olan Mikdad b. Amr (Arapça: المقداد بن عمرو) Allah’ın rahmeti bereketleri ve selamı onun ve pak ehlinin üzerine olsun. Resulullahın ileri gelen ashabından, imam Ali’nin ilk Şialarından ve peygamberin tüm savaşlarına katılan büyük sahabelerden biridir. Mikdad, peygamber efendimizin 4 kişi hakkında buyurduğu hadiste geçen ve sevilmesi gereken kişilerden biridir. Nesebi, […]

Ebu Zer Gifari

Ebu Zer Gıfârî diye bilinen Cündeb b. Cünâde b. Süfyân el-Gıfârî (Arapça: جُندب بن جُناده بن سفیان الغِفاری), Allah’ın rahmeti bereketleri ve selamı onun ve pak ehlinin üzerine olsun, Resulullahın büyük sahabelerinden, imam Ali’ nin en yakın yârenlerinden ve tarihte bilinen ilk şialardandır. Ebu Zer, peygamber ve ehlibeytin sadık muhiplerinden, şia ve ehlisünnet yanında fazilet, erdem ve menkıbe sahibi, Rical âlimleri yanında ise, “Erkan-ı Erbaa”dan […]

Ammar bin Yasir

Ammar Bin Yasir (Arapça: عمّار بن ياسر) Allah’ın rahmeti bereketleri ve selamı ona ve pah ehline olsun. Peygamber efendimiz‘ in önde gelen sahabe’lerinden, ilk Müslümanlardan, imam Ali’nin yakın şiilerinden ve yarenlerindendir. Resulullah vefat ettikten sonra, Ebu Bekir’e biat etmemiş ve imam Ali’nin halifeliğini savunmuştur. Üçüncü halife zamanında Osman’ın muhaliflerinden biri olmuş, onunla defalarca anlaşmazlık ve uyuşmazlık yaşamıştır. Osman’ın adaletsizliklerine karşı halk tarafından yapılan itirazlara o da katılmıştır. […]

Hamza ibn Abdulmuttalib

Allah` ın rahmeti bereketleri ve selamı onun ve ehlinin üzerine olsun. Sevgili Peygamber’imizin amcası, Şehidlerin efendisi. Künyesi; Ebn Ya’la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah’ın Aslanı)dır. Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle’dir. Hz. Hamza, peygamberimizin amcalarının en küçüğüdür. Doğumdan bir kaç gün sonra, peygamberimizi emziren ebû lehebin câriyesi Süveybe, daha önceleri Hamza’yı da emzirmiş olduğundan, Hamza peygamberimizin […]

Cafer Bin Ebu Talib

Allah’ ın Rahmeti bereketleri ve Selamı onun ve ehlinin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu. Ebû Tâlib’in Tâlib, Akîl, Câ’fer ve en küçükleri hz. Ali olmak üzere dört oğlu vardı. hz. Câfer, rasûlullahın, daha Erkam’ın evine girip İslâm’ı yaymaya başlamadan önce müslüman olmuş; ikinci Hicret kâfilesine katılarak hanımı Esma binti Üveys ile birlikte […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.