1 Fâtiha Sûresi

(Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.) (Bu sûreye başlangıç anlamında el-Fâtiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fâtıhatu’l-Kitab denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa indiğinden Seb’u’l-Mesani diye adlandırılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahîm’dir O. Din gününün Mâlik’idir O… Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız […]

2 Bakara Sûresi

(Medine’de inmiştir; 286 ayettir.)(Bu sûrenin 67-73 ayetlerinde İsrailoğulları’nın bir inek boğazlaması kıssası anlatıldığından sûreye Bakara (inek) adı verilmiştir.) Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur. Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan […]

3 Al-i İmrân Sûresi

Medine’de inmiştir; 200 ayettir. Bu sûre, 33. ayetinde İmran soyundan söz edildiği için İmran soyu anlamına gelen “Âl-i İmrân” adını almıştır. Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle hamile kalır. Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve bol rızık verir. Elif, Lâm, Mîm. […]

4 Nisâ Sûresi

Medine’de inmiştir; 176 ayettir. Kadınlarla ilgili şer’î ahkâm ve diğer konular bu sûrede açıklandığı için sûreye kadınlar anlamına gelen “Nisâ” adı verlmiştir. İmam Emirü’l-Müminin Ali (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her hafta Nisa Sûresi’ni okursa, kabrin sıkmasından korunmuş olur.” (bk. el-Ayyaşî Tefsiri) Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin […]

5 Mâide Sûresi

Medine’de inmiştir; 120 ayettir. Sadece 3. ayetin “Bugün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size seçtim.” kısmı, Veda Haccı’nda Gadir-i Humm’da inmiştir. Bu sûre, 112-115 ayetlerinde Hz. İsa (a.s)’ın duasıyla gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiğini anlatıldığı için sofra anlamına gelen “mâide” adını almıştır. Bu sure yazılıp bir […]

6 En’âm Sûresi

Mekke’de inmiştir; 165 ayettir. Ancak İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre altı ayeti, yani 91. ayetten itibaren üç ayet ve 151. ayetten itibaren üç ayet, Medine’de inmiştir. Bu sûrenin 136-146. ayetlerinde küçük baş ve büyük baş hayvanlara ait hükümlerden bahsedildiği için sûreye bu anlama gelen “En’âm” adı verilmiştir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kuşkusuz […]

7 A’râf Sûresi

Medine’de inen üç ayeti (163-165. ayetler) dışında Mekke’de inmiştir; 206 ayettir. 46-48 ayetlerinde yükseklik anlamına gelen A’raf’dan bahsedildiği için bu ad verilmiştir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim A’raf Sûresi’ni her ay okursa, kıyamette kendilerine ne bir korku, ne de üzüntü olan kimselerden olur. Kim de her hafta okursa, kıyamette hesaba çekilmeyecek kimselerden olur.” […]

8 Enfâl Sûresi

Medine’de inmiştir; 75 ayettir. Fakat bazılarına göre 30. ayetinden başlayan yedi ayet Mekke’de inmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Beraat (Tevbe) ve Enfâl sûrelerini her ay okursa, asla nifak onun kalbine girmez, Hz. Emirü’l-Müminin (a.s)’ın hakiki şiilerinden olur ve insanların hesabı sona erinceye kadar onun şiasıyla birlikte cennet rızıklarından yer.” (bk. Ayyaşî Tefsiri.) […]

9 Tevbe Sûresi

Medine’de inmiştir; 129 ayettir. Ancak bazılarına göre son iki ayeti Mekke’de inmiştir. Bu sûreye, birçok ayetinde tövbeden bahsedildiği için (118. ayetinde üç kişinin tövbesinin kabulü kıssası bunun bir örneğidir) “Tevbe Sûresi” dendiği gibi, birinci ayetin ilk kelimesinden hareketle “Beraat Sûresi” ve Müslümanların içinde bulunan fasıkların ve münafıkların ayıplarını ortaya koyduğu için “Faziha Sûresi” de denmiştir. […]

10 Yûnus Sûresi

Mekke’de inmiştir; 109 ayettir. Ancak bazılarına göre, 93-96. ayetleri Medine’de inmiştir. Bazılarına göre ise, 40. ayeti de Medine’de inmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her iki veya üç ayda bir Yûnus Sûresi’ni okursa, onun cahillerden olmasından korkulmaz ve kıyamet günü de Allah Teala isterse, mukarreblerden olur.” (bk. es-Safî, Sevabu’l-Amal’dan naklen.) Bu sûrede Yunus Peygamber’in […]

11 Hûd Sûresi

Mekke’de inmiştir; 123 ayettir. Bazılarına göre, 114. ayeti Medine’de inmiştir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Hûd Sûresi’ni haftada bir defa okursa, Allah onu peygamberler topluluğuyla birlikte mahşere getirir ve kıyamet günü amelleri içerisindeki günahlarını ona göstermez.” (bk. Sevabu’l-A’mal, esSafî Tefsiri’nden naklen.) Bu sûrenin 50-60. ayetlerinde Hz. Hud (a.s)’dan bahsedildiği için bu adla […]

12 Yûsuf Sûresi

Mekke’de inmiştir; 111 ayettir. Ancak İbn Abbas’tan ilk üç ayeti ile 7. ayetinin Medine’de inmiş olduğu rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Yusuf Sûresi’ni her gündüz veya her gece okursa, Allah onu kıyamet günü Yusuf gibi bir cemal ve güzellikle haşreder. İnsanların (kıyamette) uğradıkları korku ve dehşete tutulmaz ve komşuları salih kullardan olur.” […]

13 Ra’d Sûresi

İbn Abbas ve bazılarından rivayet edildiğine göre Mekke’de inmiştir, yalnız son ayeti Medine’de inmiştir. Ama Hasan, İkrime ve Katade, Medine’de nazil olduğu, yalnız 30. ve 31. ayetlerinin Mekke’de indiği görüşündedirler. 43 ayettir. Bu sûrenin 13. ayetinde gökgürültüsünün Allah’ı tenzih ettiğinden bahsedildiği için gökgürültüsü anlamına gelen “Ra’d” adıyla adlandırılmıştır. Sevabu’l-A’mal kitabında İmam Cafer Sadık’tan şöyle dediği […]

14 İbrahim Sûresi

Bedir Savaşı hakkında nazil olan 28. ve 29. ayetleri dışında Mekke’de inmiştir; 52 ayettir. 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in duaları söz konusu edildiği için İbrahim adıyla adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her hafta İbrahim ve Hicr Sûrelerini bir namazın iki rekâtında okursa, Allah dilerse o fakirlik, delilik ve belaya uğramaz.” (bk. Ayyaşî Tefsiri ve […]

15 Hicr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 99 ayettir. Bazılarına göre 87, 90 ve 91. ayetleri Medine’de inmiştir. 80-84. ayetlerinde Hicr halkından (yani Semud kavminden) söz edildiği için Hicr Sûresi diye adlandırılmıştır. Bu sure zaferanla bir kağıt üzerine yazılır. Sütü az olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır. Bir kağıt üzerine yazılıp bir keseye veya cüzdana konulur. Her nereye gidilirse rızkı […]

16 Nahl Sûresi

Baştan 40 ayeti Mekke’de, ondan sonrası ise Medine’de inmiştir. Bazıları göre de sondan 3 ayeti dışında sûrenin tümü Mekke’de inmiştir. 128 ayettir. Bu sûre, adını 68. ve 69. ayetlerinden alır. Bu ayetlerde “Nahl”den (arı) söz edilmiştir. Muhammed b. Müslim, İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediğini nakleder: “Kim her ay Nahl Sûresi’ni okursa, Allah dünyada ziyanı […]

17 İsra Sûresi

Mekke’de inmiştir; ancak 26, 32, 56, ve 78. ayetleri Medine’de inmiştir. “73. ayetten 80. ayete kadar Medine’de inmiştir.” diyenler de vardır. 111 ayettir. Bu sûre adını Peygamber’in miracıyla ilgili olarak 1. ayette geçen “geceleyin götürme, geceleyin gezdirme” anlamına gelen “İsra” kelimesinden almaktadır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Benî İsrail (İsra) Sûresi’ni her cuma gecesi […]

18 Kehf Sûresi

Mekke’de inmiştir. İbn Abbas’a göre, 28. ayeti Medine’de inmiştir. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen “Kehf” adıyla adlanmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her cuma gecesi Kehf Sûresi’ni okursa, mutlaka şehit olarak ölür, Allah onu şehitlerle birlikte haşreder ve kıyamet günü şehitlerin safında yer alır.” (bk. Ayyaşî ve es-Safî […]

19 Meryem Sûresi

Mekke’de inmiştir; 98 ayettir Bu sûrenin 16-34. ayetlerinde Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Meryem Sûresi’ni okumayı âdet edinirse, kendisi, malı ve evladı hususunda ihtiyacı giderilmeden (muradına ermeden) dünyadan gitmez, ahirette Hz. İsa (a.s)’ın ashabından olur ve kendisine Süleyman b. Davud’un dünyadaki saltanatı gibi bir saltanat verilir.” (bk. […]

20 Tâ Hâ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 135 ayettir. Bu sûrenin adı ilk ayetinden alınmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Taha Sûresi’ni okumayı ihmal etmeyin. Çünkü Allah o sûreyi ve o sûreyi okuyanı sever. Kim onu sürekli okursa, Allah amel defterini kıyamette sağ eline verir ve onu Müslümanlıkta işlediği işlerden dolayı hesaba çekmez ve hoşnut olacağı miktarda onu mükâfatlandırır.” (bk. […]

21 Enbiya Sûresi

Mekke’de inmiştir; 112 ayettir. Bu sûrede birçok peygamberin (enbiya) durumu açıklandığından bu adı almıştır. İmam Cafer Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim bu sûreyi severek okursa, nimetlerle dolu olan cennetlerde peygamberle beraber olur ve dünyada da halkın gözünde görkemli birisi olur.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp uykusu bölünen, endişe, düşünce, korku veya […]

22 Hac Sûresi

Medine’de inmiştir. Bazılarına göre, 51. ayetten 55. ayete kadar olan bölümü Mekke’de inmiştir. 78 ayettir. Bu sûrenin 26-37. ayetleri hac amelleri hakkında olduğundan bu adı almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Hac Sûresi’ni üç günde bir okursa, yıl dolmadan Beytullah’ın ziyareti için yolculuğa if biri ise, durumu ne olur?” diye sordum. İmam, “O zaman […]

23 Mü’minûn Sûresi

Mekke’de inmiştir; 118 ayettir. Bu sûre, adını müminlerin kurtuluşunu açıklayan birinci ayetinden almaktadır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Müminûn Sûresi’ni okursa, Allah, onun akıbetini saadete dönüştürür. Kim bu sûreyi her hafta okumayı âdet edinirse, Peygamber’le birlikte, resullerin ve nebilerin yanında en yüce Firdevs cennetine yerleşir.” (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu’lA’mal’dan naklen.) Bu sure üç gün […]

24 Nûr Sûresi

Medine’de inmiştir; 64 ayettir. Bu sûrenin “Nur Sûresi” diye isimlendirilişi, Allah’ın nurunu söz konusu eden 35. ayetten dolayıdır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Mallarınızı ve iffet yerlerinizi Nur Sûresi’ni okumakla koruyun. Kadınlarınızı da bu sûreyi okumakla koruyun. Kim her gün veya her gece bu sûreyi okumayı âdet edinirse, onun ailesinden hiçbiri o ölünceye kadar zina […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.