Sahife-i Rezeviye

ALİ B. MUSA ER-RIZA’YA SALÂT VE SELAM BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Kendisinden razı olduğun ve yarattıklarından dilediğini onunla razı ettiğin Ali b. Musa Er-Rıza’ya salât ve selam eyle. Allah’ım! Onu yarattıklarına hüccet, emrini (velayetini) üstlenen, dininin yardımcısı ve kullarına şahit kıldığın gibi, gizlide ve açıkta kullarına nasihat ettiği, güzel öğüt ve hikmetle senin yoluna çağırdığı gibi sen […]

Her Ayın Onuncu ve On Birinci Gününde Allah’ın Tesbihi Üzere Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Nurun yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Karanlığın yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Suların yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Göklerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yerlerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Rüzgârların ve bitkilerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hayatın ve ölümün yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yerin ve çöllerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. […]

Allah’ın Zikri ve Hamd edilmesi Hakkında Yuşa’dan Rivayet Ettiği Dua

BismillahîrRahmanîrRahîm Kim sevaplarının daha kâmil bir teraziyle verilmesini ve Allah’ın onu nimetlendirdiği haklarını eda etmek istiyorsa her gün şöyle desin: Allah layık olduğu gibi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd layık olduğu gibi Allah’a mahsustur. Vahdaniyet makamına layık olduğu gibi Allah’tan başka ilah yoktur. Allah layık olduğu gibi vasfedilemeyecek kadar yücedir. Allah’ın iradesi ve yardımı dışında bir […]

Allah’u Teâlâ’ya Hamd ve Şükür ile Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! İnen belaları, zararları, gelen sıkıntıları geri çevirmenden ve musibetleri bertaraf etmenden ve nimetlerin ardı ardınca genişlemesinden ötürü Sana hamd olsun. Rabbim! güzel bağışından, güzel imtihanından ve nimetlerinin azametinden ötürü Sana hamd olsun. Çok ihsanından, bol hayrından, kolayla yükümlü kılmandan ve zoru defetmenden ötürü Sana hamd olsun.Rabbim! az şükrü verimli kılıp çok mükâfat vermenden, […]

Allah’a Hamd ve Şükürle Secde Halindeki Münacatı

BismillahîrRahmanîrRahîm Eğer sana itaat etmişsem hamd olsun. Eğer itaatsizlik edersem buna bir delilim olmaz. Yapmış olduğun iyilikte benim veya bir başkasının katkısı yoktur. Fenalık edersem bir mazeretim olmaz. Bana ulaşan her iyilik sendendir. Ey Kerim! Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki her erkek ve kadın mümini bağışla.

Genişlik İstemek İçin Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Gücün aşikâr oldu ve sana ait maddi bir tasvir zahir olmadı. Sana karşı cehalet gösterdiler veseni (evhamlarıyla) ölçtüler. Oysa (sana layık) ölçü, seni benzettikleri şeyden başkadır. Allah’ım! O halde ben, sana teşbih yoluyla ulaşmak isteyenlerden beriyim. Hiçbir şey senin gibi değildir. Seni asla idrak edemeyecekler. Seni tanısaydılar (veya tanımak isteseydiler), kendilerinde olan apaçık […]

Allah’a Senayla Duanın Kabulü İçin Peygamber ve Ehli – Beyt’ini Vasıta Kıldığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! İbadetinde kusur ettiğimi ve birçok itaatte gevşeklik gösterdiğimi bildiğim halde huzurunda durmuş, ellerimi sana açmış bulunmaktayım. Kuşkusuz ki, eğer hayâ yolunu tutsaydım istekte bulunmaktan ve dua etmekten korkardım. Rabbim! Ancak senin aşırıya gidenleri kapına çağırdığını ve onlara güzel bir bağışlama ile sevap vaat ettiğini duyduğumda nidâna icabet etmek ve merhametlilerin en merhametlisinin şefkatine […]

Peygamber (s.a.a) ve Ehli-Beyt’ine (a.s) Salâvat Göndererek Yaptığı Dua

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine öncekiler zümresinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve EhliBeyt’ine sonrakiler zümresinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine yüce topluluk içerisinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine nebi ve resuller içerisinde salât ve selam eyle. Allah’ım! Muhammed’e -Allah’ın salât ve selamı ona ve Ehli-Beyt’ine olsun- yakınlık (ve şefaat), (yüce) […]

Subhan Allah Zikri

BismillahîrRahmanîrRahîm Yarattıklarını gücüyle yaratan, hikmetiyle sağlamlaştıran ve onlardan her şeyi ilmiyle kendi yerine koyan, noksan sıfatlardan münezzehtir. Gözlerin hainliklerini ve kalplerin gizlediklerini bilen, bir benzeri olmayan, işiten ve gören Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’ ın rahmeti, bereketleri ve Selamı onun ve soyunun üzerine olsun, imam Rıza’ya isnaden, atalarından ve imam Ali’den şöyle nakledilmiştir: Ne zaman […]

Peygamber ve Ehlibeytine Salâvat Hakkında

BismillâhirRahmanîrRahîm İmam Rıza’ya (a.s) isnat edilen bir hadiste şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Resulullaha şöyle sordular:Ya Resulullah! Size selam vermeyi biliyoruz. Ancak size salâvat nasıl gönderilir? Allah resulü şöyle buyurdu:Şunu deyin:Allah’ım! İbrahim ve soyuna ettiğin salât ve selam gibi, Muhammed ve ehlibeytine salât ve selam eyle.Şüphesiz sen beğenilen ve yücesin.

Afiyet İstemek İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Ya Allah! Ey afiyetin velisi, afiyeti sunan, afiyet veren, afiyet nimetini bahşeden, bana ve bütünyarattıklarına afiyeti lütfeden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve ikisinin Rahimi! Muhammed ve ehlibeytinesalât ve selam eyle. Bizim için genişlik ve çıkış yolunu çabuklaştır. Bize afiyet ver, dünya ve ahirette afiyetin devamlılığını bahşet. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Afiyet ve Afiyete Karşılık Şükür İstemek İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm İmam Rıza’ya isnat edilen bir hadiste şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Ali b. Hüseyin Kâbe’yi tavafeden bir adamın şöyle dediğini duydu: “Allah’ım! Senden sabır istiyorum.” Bunun üzerine adamın omzuna dokunarak: Bela istedin. Şöyle söyle, diye buyurdu:Allahım! Senden afiyeti ve afiyete karşılık şükretmeyi istiyorum

Allaha Hamd ve Senadan Sonra Yağmur Talebi İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Allahım, ey Rabbim! Biz ehlibeytin hakkını sen yücelttin. Bu yüzden emrettiğin gibi bize tevessül ettiler.Fazlını ve rahmetini umdular. İhsanını ve nimetini beklediler. O halde onları faydalı, kapsayıcı, gecikmesiz ve zararsız bir şekilde suya doyur. Yağmurlarının başlangıcı buradan ayrılıp, evlerine, ikamet yerlerine dönmelerinin ardından olsun.

Helal Rızık Talebi İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Ahmet b. Muhammed b. Ebi Nasr’a isnaden şöyle nakledilmiştir: İmam Rıza’ya: “Sana feda olayım! Bana helal rızık vermesi için aziz ve celil Allaha dua et” dedim… İmam Rıza şöyle söyle, diye buyurdu:Allah’ım! Geniş rızkından istiyorum. Allah’ım! Şüphesiz ki senin seçimin arzulara ulaştırır…

Sıkıntıların Defedilmesi İçin Yaptığı Dua

Allah’ım! Gerçekten günahlarım ve günahlarımın çokluğu, nezdindeki itibarımı yok etti, rahmetine layık olmama engel oldu ve mağfiretine müstahak olmaktan beni uzaklaştırdı. Eğer nimetlerine bağlılığım, duaya sarılışım ve benim gibi haddi aşanlara ve hatakârlara verdiğin vaat olmasaydı muhakkak ümitsizliğe düşerdim. Rahmetinden ümidini kesenlere şu sözünle vaatte bulundun: “Tarafımdan şöyle de: Ey kendi aleyhlerine aşırıya giden kullarım! […]

Genişlik İstemek ve Kederin Giderilmesi İçin Dua

İmam Rıza’ya (a.s) isnaden şöyle nakledilmiştir:Bir mesele hususunda kederliydim. Babam Ebu Cafer yanıma gelerek şöyle buyurdu: “Evladım, Allahadua et ve ey çok şefkatli ve çok merhametli olan” zikrini çok söyle.” Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Sabahı, yarıp çıkaran; geceyi bir dinlenme zamanı, güneş ve ayı da bir hesap ölçüsü yapan […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.