Hadis

Hadis (Arapça: الحدیث), İslam kültürü ve dini ilimlerde Hz. Peygamber (s.a.a) ve diğer Masumlardan (a.s) nakledilen sözler veya davranış ve üsluplarına işaret eden bir terimdir.

Kuran’ın yanı sıra hadis, İslam’ın on dört yüzyıllık tarihinde şeriatın açıklanması hususunda kilit bir role sahiptir.

Hadis ilimlerinde senet (kaynak) ve içerik olmak üzere, iki ana temaya dikkat edilir. Senet ile ilişkili şeyler “Rivayetu’l Hadis” ve hadisin içeriğine yönelik şeyler ise, “Dirayetu’l Hadis” alanında incelenir. “Rical ilmi” ve “Mustalahu’l Hadis” (hadis kavramları) ise, “Rivayetu’l Hadis” başlığı altında yer alır.

Bu ilimlerde hadislerin geçerli olması ve anlaşılması açısından birçok kısım mevcuttur.

Müslümanlara ait sayısız rivayet kitapları arasında, on kitap öne çıkar. Bu on kitaptan dördü Şii ve altı kitap ise, Ehlisünnet kaynağını teşkil eder. Şii rivayet kitaplarının en önemlileri Kuleyni’ye ait Usul-u Kâfi, Şeyh Tusi’ye ait Tehzibu’l Ahkam ve el-İstibsar Fima İhtelefe mine’l Ahbar ve Şeyh Saduk’a ait Men La Yehduruhu’l Fakih kitaplarıdır. Bu kitapların tamamına Usul-u Erbaa da denmektedir.

Ehlisünnet’te ise, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (birlikte “Sahiheyn” adıyla meşhurdur), Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai ve Sünen-i İbn-i Mace en muteber kitaplardır. Bu kitapların tamamına ise, “Sıhah-ı Sitte” adı verilmiştir.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.