Kur’an-ı Kerim

Sûre Listesi

SıraSûreAyet Sayısı
1Fâtiha Sûresi7
2Bakara Sûresi286
3Âl-i İmrân Sûresi200
4Nisâ Sûresi176
5Mâide Sûresi120
6En’âm Sûresi165
7A’râf Sûresi206
8Enfâl Sûresi75
9Tevbe Sûresi129
10Yunus Sûresi109
11Hûd Sûresi123
12Yusuf Sûresi111
13Ra’d Sûresi43
14İbrahim Sûresi52
15Hicr Sûresi99
16Nahl Sûresi128
17İsrâ Sûresi111
18Kehf Sûresi110
19Meryem Sûresi98
20Tâ-Hâ Sûresi135
21Enbiyâ Sûresi112
22Hac Sûresi78
23Mü’minûn Sûresi118
24Nûr Sûresi64
25Furkan Sûresi77
26Şuarâ Sûresi227
27Neml Sûresi93
28Kasas Sûresi88
29Ankebût Sûresi69
30Rûm Sûresi60
31Lokman Sûresi34
32Secde Sûresi30
33Ahzâb Sûresi73
34Sebe’ Sûresi54
35Fâtır Sûresi45
36Yâsin Sûresi83
37Sâffât Sûresi182
38Sâd Sûresi88
39Zümer Sûresi75
40Mü’min Sûresi85
41Fussilet Sûresi54
42Şûrâ Sûresi53
43Zuhruf Sûresi89
44Duhân Sûresi59
45Câsiye Sûresi37
46Ahkaf Sûresi35
47Muhammed Sûresi38
48Fetih Sûresi29
49Hucurât Sûresi18
50Kaf Sûresi45
51Zâriyât Sûresi60
52Tûr Sûresi49
53Necm Sûresi62
54Kamer Sûresi55
55Rahmân Sûresi78
56Vâkıa Sûresi96
57Hadid Sûresi29
58Mücâdele Sûresi22
59Haşr Sûresi24
60Mümtehine Sûresi13
61Saf Sûresi14
62Cum’a Sûresi11
63Münâfikûn Sûresi11
64Teğabün Sûresi18
65Talâk Sûresi12
66Tahrim Sûresi12
67Mülk Sûresi30
68Kalem Sûresi52
69Hâkka Sûresi52
70Meâric Sûresi44
71Nuh Sûresi28
72Cin Sûresi28
73Müzzemmil Sûresi20
74Müddessir Sûresi56
75Kıyamet Sûresi40
76İnsan Sûresi31
77Mürselât Sûresi50
78Nebe’ Sûresi40
79Nâziât Sûresi46
80Abese Sûresi42
81Tekvir Sûresi29
82İnfitâr Sûresi19
83Mutaffifin Sûresi36
84İnşikak Sûresi25
85Bürûc Sûresi22
86Târık Sûresi17
87A’lâ Sûresi19
88Gâşiye Sûresi26
89Fecr Sûresi30
90Beled Sûresi20
91Şems Sûresi15
92Leyl Sûresi21
93Duhâ Sûresi11
94İnşirâh Sûresi8
95Tin Sûresi8
96Alak Sûresi19
97Kadir Sûresi5
98Beyyine Sûresi8
99Zilzâl Sûresi8
100Âdiyât Sûresi11
101Kâria Sûresi11
102Tekâsür Sûresi8
103Asr Sûresi3
104Hümeze Sûresi9
105Fil Sûresi5
106Kureyş Sûresi4
107Mâûn Sûresi7
108Kevser Sûresi3
109Kâfirûn Sûresi6
110Nasr Sûresi3
111Tebbet Sûresi5
112İhlâs Sûresi4
113Felâk Sûresi5
114Nâs Sûresi6
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.